Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden Park-line


Algemene Voorwaarden Gebruikers Park-line BV (v6.0)

Klik hier voor de Park-line handleiding (pdf).

Park-line Tankkaart - Tanklimieten
Park-line Extra Diensten - BOBWassenEileen

1. Algemeen
1.1 In deze "Algemene Voorwaarden Gebruikers Park-line B.V." wordt onder "Gebruiker" verstaan een particulier of een bedrijf welke, al dan niet via een derde partij, gebruik maakt van het Park-line Abonnement of andere diensten die Park-line B.V. biedt. Park-line B.V. (hierna te noemen "Park-line") is de aanbieder van het Park-line Abonnement: een parkeersysteem voor parkeren op straat en afgesloten terreinen waaronder parkeergarages, een tankkaartsysteem, alsmede andere diensten ("Park-line Extra Diensten").
1.2 Deze Algemene Voorwaarden worden verstrekt bij inschrijving voor een of meer van de diensten van Park-line en zijn tevens ter inzage op de website van Park-line (www.park-line.nl/voorwaarden). Park-line behoudt zich het recht voor in deze Algemene Voorwaarden wijzigingen aan te brengen, welke via de website, persoonlijke pagina en nieuwsbrief gepubliceerd worden. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven. Het is Gebruiker niet toegestaan rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de diensten van Park-line en deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Park-line, omgekeerd is dit Park-line wel toegestaan.

2. Inschrijven
2.1 Gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste verstrekking van gegevens zoals naam, adres, woonplaats, kenteken, mobiel telefoonnummer, bedrijfsgegevens en bankrekeningnummer of creditcard gegevens. Mutaties van deze gegevens dient de Gebruiker terstond schriftelijk (post en/of e-mail) door te geven aan Park-line. Park-line zal deze verwerken in haar systeem. Bepaalde gegevens kan Gebruiker ook zelf aanpassen op de Persoonlijke Pagina. Park-line is op geen enkele manier verantwoordelijk voor onjuist aangeleverde of door de Gebruiker aangeleverde gegevens.
2.2 Gebruiker machtigt Park-line tot doorlopend automatisch incasso van de dienst gebonden gelden waaronder parkeergelden, brandstofkosten,  abonnementsgelden en servicekosten. Dit geldt voor incasso op bankrekening en creditcard. Park-line behoudt zich het recht voor Gebruiker kredietbeperkingen op te leggen met betrekking tot het totaalbedrag van alle transacties en/of met betrekking tot de maximumwaarde van elke afzonderlijke transactie. Deze kredietbeperkingen kunnen worden opgelegd bij de verstrekking van de Park-line kaart of op elk willekeurig tijdstip daarna en kunnen door Park-line te allen tijde naar eigen goeddunken worden herzien.

3. Gebruik
3.1 Parkeercontrole vindt in alle gemeenten plaats op basis van het kenteken. 
3.2 De Park-line kaarten die aan Gebruiker worden verstrekt door Park-line blijven eigendom van Park-line. De Park-line kaarten (garagekaart voor parkeren in afgesloten parkeergelegenheden, tankkaart, voor tanken bij tankstations in Nederland) zijn uitsluitend geschikt voor normaal gebruik, hieronder wordt verstaan plaatsing achter de voorruit van de auto respectievelijk gebruik in (betaal-)automaten.
3.3 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord voor zijn Persoonlijke Pagina op de website van Park-line ("Persoonlijke Pagina") en met eventuele overige toegangs- en PIN codes.

Starten en stoppen mobiel parkeren
3.4 Het staat Gebruiker vrij om zelf een keuze te maken hoe een parkeeractie te starten of te stoppen.
3.4a Belparkeren. Voor starten en stoppen van een parkeeractie kan Gebruiker het nummer 0900-1464 te bellen en het keuzemenu te doorlopen (nummerherkenning dient ingeschakeld te zijn). Het tarief voor dit nummer bedraagt € 0,15 per minuut plus de kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon. Deze kosten worden afgerekend via de telefoonrekening. Wegens gebruikersgemak wordt dit tarief niet voorafgaand aan een belactie vermeld. Gebruiker verklaart van dit tarief op de hoogte te zijn en hiermee akkoord te gaan. Bij bepaalde telefoonabonnementen kunnen de kosten voor het bellen naar een 0900-nummer hoger zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar uw mobiele telefoonaanbieder. De spraakcomputer speelt na het accorderen van de gewenste actie een bevestiging af. Gebruiker dient dit bericht af te luisteren ten einde zeker te zijn van het starten of stoppen van de parkeeractie.
3.4b Sms-parkeren. Gebruiker kan ook een SMS-bericht sturen naar 4111 om de parkeeractie te starten en stoppen. Dit dient te gebeuren zoals aangegeven in de instructies van Park-line zoals terug te vinden op de website en in de Park-line handleiding. Gebruiker krijgt een SMS-bericht ter bevestiging van zijn handeling. Aan dit bericht zijn kosten verbonden welke terugkomen op de Park-line factuur.
3.4c App-parkeren Gebruiker heeft ook de mogelijkheid tot het starten en stoppen van een parkeeractie via (mobiel) internet en of een mobiele applicatie. Aan het starten van een parkeeractie via het (mobiele) internet en of mobiele applicatie zijn kosten verbonden welke terugkomen op de Park-line factuur. Gebruiker krijgt via (mobiel) internet een aparte bevestiging te zien. Bij gebruikmaking van de mobiele applicatie ziet men de parkeertijd starten en of de parkeeractie verplaatsen naar de parkeerhistorie bij het stoppen.
3.5 Het gebruik van de GPS functionaliteit van de Gebruikers smartphone in combinatie met de mobiele applicatie is op verantwoordelijkheid van Gebruiker. Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de door de mobiele applicatie voorgestelde parkeerzones, de mobiele applicatie geeft slechts een suggestie op basis van de GPS locatie aangegeven door de smartphone.
3.6 Gebruiker dient gebruik te maken van door Park-line uitgegeven en/of gecertificeerde mobiele applicaties zoals aangegeven op www.park-line.nl/app. 
3.7 Gebruiker is verantwoordelijk voor het juist opgeven van het zonenummer van de betreffende parkeerzone, die is aangegeven op aanduidingen op parkeerautomaten of -borden.
Gebruiker is verantwoordelijk voor het intoetsen van de juiste toegangs- en PIN code om de respectievelijke kaart of applicatie te gebruiken.
3.8 Gebruiker mag er pas van uit gaan dat een parkeeractie op straat is gestart of gestopt nadat een bevestiging hiervan is ontvangen. Boete tussen het moment van parkeren en wegrijden ofwel starten en stoppen via de mobiele telefoon of (mobiel)internet is voor risico van Gebruiker. Het is tevens de verantwoordelijkheid van Gebruiker om niet te vergeten de parkeeractie te stoppen. Gebruiker kan voor (mobiel) parkeren op straat gebruik maken van een herinneringsservice via sms te (de)activeren via de Persoonlijke Pagina.

Overige mobiel parkeren
3.9 Gebruiker kan geen recht op een parkeerplaats ontlenen aan de diensten van Park-line. Instructies door Park-line via de mobiele telefoon, printmedia of (mobiel) internet, applicaties, door controleurs van de gemeente of op andere wijze aan de Gebruiker verstrekt, dienen opgevolgd te worden.
3.10 Wanneer er sprake is van storing in het parkeersysteem van Park-line of een netwerk van derden, dient Gebruiker het verschuldigde parkeertegoed op andere wijze te voldoen (bijvoorbeeld door een parkeerkaartje te kopen bij de betaalautomaat). Starten is in dat geval niet mogelijk. Voor het stoppen in geval van storing kan men bellen met 0900-72755463 (lokaal tarief) of zelf de parkeeractie stoppen via een van de andere methoden indien beschikbaar.
3.11 Een Gebruiker die niet conform deze  Algemene Voorwaarden parkeert loopt het risico  dat hij wordt gezien als parkeerder zonder betaling.

Garage parkeren en Tanken
3.12 Met de Park-line Tankkaart kan Gebruiker betalen bij de betaalautomaat van het tankstation. Dit kan zowel de betaalautomaat aan de pomp zijn als de pinautomaat aan de kassa.
3.13 Met de Park-line Garagekaart kan Gebruiker zijn parkeeractie in de afgesloten parkeergelegenheid betalen aan de betaalautomaat. De Garagekaart is waar mogelijk ook bruikbaar als toegangskaart aan de poort/slagboom van de in- en uitrit van de afgesloten parkeergelegenheid.
3.14 De Tankkaart en Garagekaart zijn beide voorzien van een PIN code.
3.15 Gebruiker is na ontvangst van toegangsgegevens en/of een Park-line kaart verantwoordelijk voor het veilig gebruik van zowel toegangsgegevens, Park-line kaart als bijbehorende PIN codes.
3.16 De parkeertransacties van Garageparkeren worden in de regel daags na parkeren in de parkeerhistorie opgenomen.
3.17 Tanktransacties worden in de regel wekelijks na het tanken in de tankhistorie opgenomen.
3.18 Indien Gebruiker gebruik maakt van de diensten Park-line Garageparkeren en Tanken gaat deze tevens akkoord met de voorwaarden van de betreffende leveranciers van Park-line. Deze voorwaarden staan ter inzage op www.park-line.nl/voorwaarden

4. Kosten
4.1 Gebruiker is inschrijfgeld per Park-line Abonnement aan Park-line verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening. Tevens is abonnementsgeld en/of zijn servicekosten verschuldigd per afgenomen dienst (inning geschiedt maandelijks achteraf in de eerste week van de maand, zulks vanaf de maand na inschrijving indien men dan nog Gebruiker is. Gebruiker heeft geen recht op tussentijdse teruggave bij beëindiging van het Park-line Abonnement). De tarieven, welke vermeld staan op de website, kunnen aangepast worden na voorafgaande kennisgeving van één maand op de website.
4.2 Beschadiging, verlies of diefstal van de Park-line kaart(en) is voor risico van Gebruiker. Gebruiker dient in dat geval een bedrag van € 5,00 te betalen voor een vervangende Park-line kaart. Bij verlies of diefstal is Gebruiker er verantwoordelijk voor om de betreffende Park-line kaart te laten blokkeren door te bellen met 0900-72755463 (lokaal tarief) en de blokkade per omgaande schriftelijk te bevestigen.

Tanken
4.3 Voor het gebruik van de Park-line Tankkaart geldt een borg van minimaal € 150,-. Deze borg wordt automatisch teruggestort bij opzegging van het bijbehorende abonnement, waar nodig gesaldeerd met eventuele openstaande Park-line facturen. Voor het gebruik van de Park-line Tankkaart gelden vooraf ingestelde limieten  welke terug te vinden zijn op www.park-line.nl/voorwaarden.
4.4 Gebruiker heeft de mogelijkheid gebruik te maken van Park-line Extra Diensten. De voorwaarden voor het gebruik van deze Park-line Extra Diensten zijn te vinden op www.park-line.nl/voorwaarden.
4.5 Als abonnementshouder van Park-line Parkeren heeft Gebruiker recht gebruik te maken van de Persoonlijke Park-line Assistente. Voor het gebruik van deze dienst geldt een Fair Use Policy, deze is te vinden op www.park-line.nl/voorwaarden.

5. Betaling
5.1 Park-line zal haar facturen, door middel van een doorlopend automatisch incasso waarvoor Gebruiker Park-line heeft gemachtigd, innen.
5.2 De weergave van de afgenomen dienst (inclusief datum, tijdstip en bedrag) wordt aangeboden op de Persoonlijke Pagina in de historie. Park-line stelt de factuur ter beschikking op de Persoonlijke Pagina van de Gebruiker, Gebruiker kan deze zelf downloaden en printen. Wanneer Gebruiker een factuur per post wil ontvangen worden hiervoor kosten in rekening gebracht.
5.3 Gebruiker dient voldoende saldo te hebben op de door hem of haar opgegeven bankrekening, zodat Park-line het bedrag voor haar dienstverlening (parkeren, tanken en andere diensten) periodiek kan innen door middel van een doorlopend automatisch incasso.
5.4 Gebruiker heeft het recht om binnen de voor hem geldende wettelijke regels dit bedrag te storneren door opdrachtverlening aan de bank.
5.5 Wanneer het gefactureerde bedrag niet inbaar is (bijvoorbeeld wegens storno of onvoldoende saldo op de bankrekening) wordt het Park-line abonnement van Gebruiker in het Park-line systeem geblokkeerd en kunnen er stornokosten in rekening worden gebracht. Wettelijke rente is verschuldigd vanaf twee weken na factuurdatum.
5.6 Park-line heeft het recht om na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Gebruiker zal alle kosten vergoeden die Park-line en deze derde moeten maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten conform hetgeen daarover in wetgeving is bepaald.

6. Beëindiging
6.1 De Park-line diensten zijn maandelijks opzegbaar tenzij anders overeengekomen. Wanneer Gebruiker geen gebruik meer wil maken van de diensten van Park-line kan dit via www.park-line.nl/opzeggen worden aangegeven. Gebruiker dient alle Park-line kaarten middels een aangetekende brief retour te zenden aan Park-line (zie adres op de achterzijde van de kaart). 
6.2 Park-line behoudt zich te allen tijde het recht voor om de diensten die zij levert aan Gebruiker per direct op te zeggen of te weigeren. 

7. Aansprakelijkheid
7.1 Park-line kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei indirecte of gevolgschade ontstaan door het gebruik van diensten of het parkeersysteem van Park-line. De aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot € 50,- per gebeurtenis met een maximum van € 200,- per jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
7.2 Gebruiker erkent dat het kunnen gebruiken van diensten van Park-line, zoals het starten en stoppen van parkeeracties, het gebruik van internet of betaalautomaten, alsmede de mogelijkheid van de ontvangst van (sms-) berichten, afhankelijk is van de werking van de mobiele telefoon, (mobiele) netwerken en apparatuur en diensten van derden. Park-line kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat door het onvoldoende functioneren van de mobiele telefoon en/of netwerken of apparatuur en diensten van derden, zoals ook het niet (tijdig) ontvangen van een (sms-) bericht.

8. Privacy
8.1 Park-line houdt zich aan de regels uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De aanmelding van de "Klantenregistratie van Park-line B.V." is op 1 maart 2002 door het College Bescherming Persoonsgegevens ontvangen en geregistreerd onder nummer m1246151. Een afschrift hiervan ligt ter inzage bij Park-line B.V. in Den Haag. Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard in beveiligde systemen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor commerciële doeleinden wanneer de Gebruiker hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Gebruiker kan inzicht verkrijgen in de gegevens die over hem of haar geregistreerd staan door hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij Park-line (hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht of kosteloos via de Persoonlijke Pagina op www.park-line.nl).
8.2 Ten behoeve van een correcte dienstverlening houdt Park-line in geval van een parkeeractie de volgende gegevens bij:
- het moment en de duur van indrukken van bepaalde toetsen van de mobiele telefoon bij het gebruik maken van de voice response;
- alle inkomende en uitgaande SMS berichten met tijdstempel;
- de GPS coördinaten van de mobiele telefoon van het moment van starten en stoppen van parkeren.
Park-line zal deze gegevens uitsluitend gebruiken indien er een dialoog ontstaat over de juiste start en/of stoptijd en/of locatie, tenzij Park-line op grond van wettelijke bepalingen verplicht is deze gegevens aan de daartoe bevoegde instanties te verstrekken.

9. Toepasselijke wet- en regelgeving, gemeentelijk en privaat beleid
9.1 De gemeentelijke bepalingen omtrent parkeren, al dan niet vastgelegd in een Parkeerverordening zijn van toepassing op alle Gebruikers van het Park-line systeem die in de betreffende gemeente parkeren en in geval van parkeren op private parkeerterreinen of parkeergarages gelden aanvullend de algemene voorwaarden van de betreffende exploitant. In geval van tanken gelden aanvullend de algemene voorwaarden van de betreffende exploitant.
9.2 Parkeertarieven kunnen door de gemeenten en private exploitanten gewijzigd worden. Dit is een gemeentelijke/private aangelegenheid waarvoor Park-line niet verantwoordelijk gehouden kan worden. In geval van tanken gelden de tarieven van de betreffende exploitant, waarvoor Park-line niet verantwoordelijk gehouden kan worden.

10. Nederlands recht
10.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen in verband met diensten van Park-line of deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in Amsterdam.


 
Park-line gemeenten


Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Badhoevedorp, Barneveld, Bergen, Bergen aan Zee, Bergen op Zoom, Beverwijk, Bloemendaal, Bolsward, Breda, Breezand, Burgh, Burgh-Haamstede, Bussum, De Banjaard, De Cocksdorp, De Koog, De Waal, Delft, Den Bosch, Den Burg, Den Haag, Den Helder, Deurne, Deventer, Diemen, Dishoek, Doesburg, Doetinchem, Dokkum, Domburg, Dongeradeel, Dordrecht, Drachten, Duivendrecht, Ede, Egmond, Egmond aan Zee, Eindhoven, Eindhoven-Airport, Ellemeet, Emmen, Enschede, Etten-Leur, Franeker, franekeradeel, Geldermalsen, Geldrop, Geldrop-Mierlo, Geleen, Goes, Gooise Meren, Gorinchem, Gouda, Groningen, Groot Valkenisse, Haamstede, Haarlem, Haarlemmermeer, Hardenberg, Harderwijk, Haren, Harlingen, Heemstede, Heerenveen, Heerlen, Hellendoorn, Helmond, Hengelo, Hilversum, Hoofddorp, Hoogeveen, Hoorn, Hulst, IJmuiden, IJsselstein, Kampen, Katwijk, Leerdam, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Marken, Meppel, Middelburg, Muiden, Nieuw-Vennep, Nieuwegein, Nijkerk, Nijmegen, Nijverdal, Nissewaard, Noordwelle, Noordwijk, Oisterwijk, Oldenzaal, Oosterend, Oosterhout, Oostkapelle, Oss, Oud-Beijerland, Oudeschild, Purmerend, Renesse, Ridderkerk, Rijswijk, Rockanje, Roermond, Roosendaal, Rotterdam, Scharrendijke, Scheveningen, Schiedam, Schiphol, Schiphol-Rijk, Schoorl, Schouwen-Duiveland, Sittard-Geleen, Smallingerland, Sneek, Spijkenisse, Súdwest Fryslan, Súdwest-Fryslân, Terneuzen, Texel, Tiel, Tilburg, Uden, Utrecht, Valkenburg, Valkenswaard, Veenendaal, Veere, Veldhoven, Velsen, Venray, Vlaardingen, Vlissingen, Vrouwenpolder, Waalwijk, Wageningen, Waterland, Weert, Weesp, Westenschouwen, Westvoorne, Woerden, Zaandam, Zaanstad, Zaltbommel, Zandvoort, Zeist, Zevenaar, Zierikzee, Zoetermeer, Zutphen, Zwijndrecht, Zwolle.
 
Park-line contact


Park-line B.V.
Postbus 500
2501 CM Den Haag
Nederland